Jak provést výběr prostředků, přestup mezi fondy nebo oznámit jednorázový nákup?

Výběr

V případě, že budete chtít zaslat peněžní prostředky na jiný bankovní účet, než ten, který je uveden ve Vaší smlouvě, je nezbytné úřední ověření Vašeho podpisu na výběrovém formuláři. Výtěžek z prodeje poté bude zaslán do 10 pracovních dní od data obdržení formuláře (výjimkou jsou speciální fondy jako Conseq Realitní a FKI s delší dobou vypořádání). Pro urychlení zpracování nám můžete na e-mail fondy@conseq.cz zaslat sken dokumentu. Dokumenty s úředně ověřeným podpisem je zapotřebí zaslat korespondenčně, ostatní dokumenty postačí zaslat v naskenované podobě na e-mailovou adresu fondy@conseq.cz.

Smlouva se výběrem automaticky neruší a můžete ji ponechat pro případné budoucí investice. Pro zrušení smlouvy je možné zaškrtnout příslušné pole v části B formuláře.

 

Přestup

Přestup mezi fondy je možný pouze v rámci smlouvy Classic Invest. U ostatních smluv je možný přestup pouze formou prodeje a převodu peněžních prostředků na jinou smlouvu.

 

Pokyn k nákupu

U všech typů smluv je možné vydat Jednorázový pokyn k nákupu platbou dle platebních instrukcí příslušného typu smlouvy, viz Jak zasílat platby?
 

U smluv o obstarání nákupu a prodeje (začínající číslicemi 4 a 9) lze vydat Jednorázový pokyn i písemně pomocí formuláře v přiložených souborech.

Pozn.: "Investiční dotazník pro smlouvy o obstarání nákupu a prodeje – test přiměřenosti" je zapotřebí pouze u Přestupu a Pokynu k nákupu.

    • Investice