Poplatky a sazebníky

S investicemi do podílových listů je spojeno několik typů poplatků:

 • vstupní poplatky
 • manažerské poplatky
 • ostatní poplatky a náklady

Vstupní poplatky jsou stanovovány procentním podílem z investované částky, příp. u pravidelných investic z částky plánovaných vkladů za celou dobu programu (v takovém případě je aplikovaná zvýhodněná sazba vstupního poplatku), a jsou strženy při realizaci investice. Sazba poplatku je stanovena sazebníkem pro každý produkt zvlášť a odvíjí se od výše investované částky a typu fondu / portfolia.

Manažerské poplatky (odměna investičního manažera za obhospodařování fondu / portfolia) jsou stanoveny procentním podílem z průměrného ročního objemu investice a jsou z hodnoty investice průběžně strhávány po celou dobu jejího trvání.

Další poplatky již tvoří náklady třetích stran související s konkrétní investicí, typicky tedy poštovné, poplatek do garančního fondu obchodníků s cennými papíry, poplatek za platbu v cizí měně nebo za expresní platbu.


Náklady spojené s poskytováním údajů z evidence investičních nástrojů

Podle § 115 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), má společnost Conseq Investment Management, a.s., při poskytování údajů ze samostatné evidence investičních nástrojů osobám uvedeným v § 115 odst. 1 ZPKT nárok vůči těmto osobám na úhradu vynaložených nákladů, přičemž způsob stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsob jejich úhrady stanoví prováděcí právní předpis. Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (dále jen „Vyhláška“). Podle § 2 odst. 3 Vyhlášky osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, může ke stanovení výše nákladů použít platný a účinný sazebník úhrad nákladů centrálního depozitáře. V souladu s těmito ustanoveními právních předpisů společnost Conseq Investment Management, a.s., používá ke stanovení výše vynaložených věcných nákladů spojených s poskytnutím údajů ze samostatné evidence investičních nástrojů platný a účinný sazebník úhrad nákladů centrálního depozitáře (www.cdcp.cz).  
 
Výše vynaložených věcných nákladů spojených s poskytnutím údajů ze samostatné evidence investičních nástrojů, kterou stanovila společnost Conseq Investment Management, a.s., v souladu s pravidly uvedenými v předchozím odstavci, činí 290,- Kč bez DPH za 1 dotaz (jedno RČ nebo IČO) s účinností od 15. 8. 2021.
 
(uveřejněno: 26. 7. 2021)


Sazebníky produktů - smlouvy o obstarání

V případě nesouladu Sazebníku se sazbami vstupních poplatků definovanými Prospekty Fondů se použijí sazby dle Sazebníku.


Další sazebníky

  Penze

  V uvedeném sazebníku naleznete seznam a výši všech poplatků, souvisejících se smlouvou o penzijním spoření Zenit, jako poplatky účtované penzijní společností, poplatky za poskytnutí garance či poplatky za pojištění.

  Zeptejte se nás

  Vložte bezpečnostní kód:
   Security code
   

  Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.