Upozornění k článkům publikovaným na internetových stránkách www.conseq.cz

Není-li u článku uvedeno něco jiného, autorem článku je pracovník společnosti skupiny Conseq, jejíž název je uveden u článku spolu se jménem autora (dále jen „společnost Conseq“). Článek odráží názor autora. Tento názor se může změnit. Při přípravě článku autor vycházel z informací, které autor článku a společnost Conseq považují za spolehlivé, avšak za jejich správnost, úplnost a aktuálnost neodpovídají. Společnost Conseq a autor článku vylučují svoji odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou jakékoliv osobě z důvodu spolehnutí se na informace uvedené v článku.
 
Informace v článku nezohledňují situaci konkrétní osoby. Investiční postup založený na těchto informacích nemusí být pro konkrétní osobu vhodný. Jakékoliv investiční rozhodnutí nelze založit pouze na informacích uvedených v článku. S každou investicí, investiční službou a obchodem s investičním nástrojem jsou spojena rizika. Společnost Conseq doporučuje, aby investor, který s ohledem na své znalosti a zkušenosti není schopen posoudit tato rizika, konzultoval svá investiční rozhodnutí s odborným poradcem dříve, než tato rozhodnutí učiní.
 
Jakýkoliv údaj o minulé výkonnosti ani predikce (prognóza) budoucí výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice se může měnit v čase a návratnost původně investované částky nemusí být zaručena. Hodnota investice v měně odlišné od měny, ve které investor vyhodnocuje hodnotu investice, se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Údaje založené na hrubé výkonnosti je třeba očistit o vliv provizí, odměn a dalších poplatků hrazených investorem, aby bylo možné zhodnotit čistou výkonnost investice. Jakékoliv informace odkazující na daňový režim závisí na individuálních poměrech investora a v budoucnosti se mohou změnit.
 
Nic v článku nepředstavuje výzvu ani nabídku společnosti Conseq k uzavření jakékoliv smlouvy, k poskytnutí investiční či jiné služby nebo k nákupu, prodeji či jinému obchodu s investičním nástrojem. Informace uvedené v článku nejsou určeny k dalšímu rozšiřování ani jinému užití bez udělení příslušného oprávnění k tomu ze strany společnosti Conseq.
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.