Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK)

Nechte vaše investice jít s dobou. investujte do fintech společností.

Investice do rychle rostoucích technologických firem – fenomén současného investičního prostředí.

Nové firmy přinášejí do ekonomiky svěží vítr a jsou jedním z hybatelů novodobé průmyslové revoluce.

Conseq Venture Debt vzniká jako první podfond Orbit Capital SICAV. Conseq Investment Management, a.s. a Enern Invetments si rozdělili role i podíl rovným dílem.

Zakladatelé fondu hodlají pro úspěch Conseq Venture Debt využít dlouholeté zkušenosti nasbírané v oblasti investic. Conseq je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. Enern řídí části portfolia a vyhledává příležitostí v oblasti moderních technologií v raném stádiu.

Základní charakteristika fondu

 • fond kvalifikovaných investorů
 • fond Orbit Capital (SICAV), podfond CONSEQ VENTURE DEBT
 • upisovací období 9/2019 až 12/2021 (může být předčasně ukončeno). Nejdéle první tři měsíce probíhají nákupy za 1 CZK, následně již za aktuální hodnotu investičních akcií.
 • předpokládaný výnos do splatnosti 10 % p. a.* (očekávané celkové IRR investora průměrně za celou dobu života podfondu)
 • očekávaná výše pravidelné roční dividendy 6 % p.a.
 • investiční horizont 8–10 let
 • investice v CZK
 • třída I1 – institucionální pro investice nad 1 mil. EUR (CZ0008044310)
 • třída I2 – retailová pro investice nad 1 000 000 CZK, resp. 100 000 CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovanými skupinou CONSEQ (CZ0008044328)
 • vstupní poplatek dle standardního sazebníku pro „Dynamické“ investiční nástroje, max. 5,00 %
 • výstupní poplatek 50 % (při nedodržení investičního horizontu)
 • standardní obchodní dny kvartální (maximálně do konce roku 2021) a následně roční (vždy k 30. 6.)
* jedná se o odhad, který nezaručuje budoucí výnos

Co je VENTURE DEBT

Venture Debt představuje formu financování vhodnou pro rychle rostoucí společnosti. Je využívaný zejména v situacích, kdy je společnost již úspěšná, prokázala atraktivní obchodní model, její produkt používá stále rostoucí počet zákazníků, ale zatím nedosahuje pozitivní EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů).

Poskytovatelé takového financování dokáží vyhodnotit riziko mladé rostoucí firmy a výměnou za participaci na růstu její hodnoty nabídnout financování dalšího růstu a rozvoje a přitom neředit podíly akcionářů ve firmě.

Předpokládá se, že venture dluh tvoří cca 10 % celkových Venture Capital investic (investic do firem v počáteční fázi rozvoje).

Venture debt v určité fázi svého vývoje využily i dnešní ikony Netflix, Airbnb, Spotify nebo Uber. 

Proč do fondu investovat

 • Spojení silných partnerů – na fondu spolupracuje společnost Enern, mezi jejíž projekty patří mimo jiné Slevomat, Damejidlo, Rohlík či Twisto a Conseq, největší nezávislý investiční manažer v České republice. 
 • Nová, investory dosud neobjevená, investiční přiležitost. 
 • Rozložení investic mezi mnoho cílových firem významně snižuje investiční riziko.
 • Bezpečnější než private equity a navíc se zajímavým výnosovým potenciálem, sníží kreditní riziko investorů.
 • Transparentní poplatková struktura. Kromě manažerských poplatků fond nebude zatížen nadměrnými náklady na poradenství při realizaci, uskutečnění a správě jednotlivých investic.
 • Adekvátní výnosový potenciál s průběžnou výplatou výnosu už behem života fondu.

Jaký příběh nabízíme? Proč střední a východní evropa?

 • Vznikly desítky nových start-up společností, které prokázaly svou životaschopnost a potřebují kapitál na svůj další růst.
 • Globální venture debt fondy se začínají zajímat o náš region, zatím zde však chybí silný lokální hráč.
 • Jako lokální hráči máme výhodu v tom, že dokážeme vytvořit obchodní model vyhovující podmínkám pro daný trh. Pro začínající společnosti znamená forma tohoto kapitálu výhodnější (levnější) financování.

Na jaké typy společností se bude fond zaměřovat?

 • POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY CÍLOVÉ INVESTICE
  → silné akcionářské zázemí
  → moderní produkt s dlouhodobou přidanou hodnotou pro zákazníky s nízkou závislostí na hospodářském cyklu
  → silní venture capital investoři s prokázanou reputací v daném sektoru a dostatkem kapitálu
  → alespoň dva roky prodeje a pravidelného generování výnosů
  → byla možnost sledovat je od samého začátku
 • POŽADOVANÉ KVANTITATIVNÍ PARAMETRY CÍLOVÉ INVESTICErapidní tempo růstu tržeb
  → zdravá marže a ekonomika firmy
  → robustní tržní potenciál
  → solidní kontinuita vývoje od vzniku firmy
  → alespoň 5 mil. EUR již proinvestovaného venture capital

Rizika investice

 • Riziko likvidity
 • Investice je určena pro investory s investičním horizontem 8 let a více. Odkup před uplynutím celé investiční periody podkladového fondu bude zpoplatněn vysokým výstupním poplatkem nebo nemusí být v krajních případech možný vůbec.
 • Tržní rizika vztahující se k podkladovým aktivům
 • Fond prostřednictvím podkladového fondu participuje na firmách a jejich dluhu z různých odvětví ekonomiky, které většinou nepodléhají zákonné regulaci a nejsou obchodovány na veřejných finančních trzích.
 • Část portfolia Fondu, která nebude dočasně umístěna v cílových aktivech tj. venture dluhu nebo venture dluhopisech, bude umístěna v likvidních finančních aktivech s adekvátním rizikem. Výkonnost Fondu tak nemusí přesně kopírovat výkonnost cílových aktiv.
 • Operační rizika vztahující se k podkladovým aktivům Riziko ocenění podkladových aktiv, riziko protiprávního jednání managementu a zaměstnanců podkladových firem.
 • Rizika vztahující se ke státům, na které se podkladový fond zaměřuje
 • Politická, ekonomická, inflační a další rizika. 

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Conseq Venture Debt, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz.

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (30. 6. 2021) 1,0592 CZK
 • Roční maximum
 • (30. 6. 2021) 1,0592 CZK
 • Roční minimum
 • (30. 6. 2020) 0,9849 CZK
 • Investiční společnost
 • Orbit Capital SICAV, a.s.
 • Datum založení
 • 28. 8. 2019
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 408 964 785,79 CZK

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Alternativní investice
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Kreditní strategie
  Fondy kvalifikovaných investorů
  Vysoce rizikové
 • Dividendová politika
 • Distribuční
 • Měna denominace
 • CZK

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 2,59 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 2,50 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 8 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 7
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • 3,02 %
 • 6 měsíců
 • 5,09 %
 • Od počátku roku
 • 5,09 %
 • 1 rok
 • 7,54 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (28. 8. 2019)
 • 5,92 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (28. 8. 2019)
 • 3,17 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.